Vedtekter

Lister Næringsforenings vedtekter ble vedtatt på stiftelsesmøte 08. februar 2022
§1 Formål
Foreningens formål er å fremme næringslivsinteresser i Listerregionen. Foreningen skal være partipolitisk nøytral.

§2 Medlemskap:
Alle som driver næringsvirksomhet i Listerregionen eller nærliggende områder kan opptas som medlemmer i foreningen med unntak av varehandel som i dag ivaretas gjennom egne kommunale foreninger. Medlemskap fra næringsvirksomheter gir rett til stemmerett på generalforsamling. Styret kan godkjenne eller avvise søknad om medlemskap på saklig grunnlag.

§3 Serviceavgift og medlemskontingent:
Serviceavgift og medlemskontingent fastsettes på generalforsamlingen med virkning fra neste kalenderår. Medlemskap er først gyldig når serviceavgift og medlemskontingent er betalt.

§4 Styret:
Styret består av 7 – 9 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Styreleder velges særskilt for 1 år av gangen. Valgperioden for styrets medlemmer er to år. Gjenvalg kan finne sted. Funksjonstiden i ethvert verv skal ikke overstige fire år, dog skal total funksjonstid i styret ikke overstige åtte år. Generalforsamlingen kan velge inntil fire vararepresentanter til styret. Valgperioden for vararepresentantene er ett år. Vararepresentanter innkalles etter behov. Styret holder møter så ofte lederen finner det nødvendig, eller når 2 eller flere styremedlemmer krever det. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av medlemmene være til stede. Styret har besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen. så som godkjenning av budsjett. Styret ansetter daglig leder. Det skal føres protokoll over alle styrets møter. Når intet annet er bestemt i vedtektene, fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret representerer foreningen og forplikter den utad ved underskrift av styrets leder alene eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.

§5 Ressursgrupper:
Styret kan opprette ressursgrupper innenfor de fag-, bransje- eller saksområder som til enhver tid er prioriterte satsingsområder for foreningen. Ressursgruppenes deltagere skal primært velges av og blant foreningens medlemmer, og med funksjonstid tilsvarende som bestemt for styret i § 4. Ressursgruppene rapporterer til daglig leder.

§6 Revisjon:
Foreningens regnskap skal revideres av revisor som velges av generalforsamlingen. Revisor skal samtidig vurdere om foreningens midler er anvendt i samsvar med foreningens formål og vedtekter samt overensstemmende med gitte fullmakter.

§7 Valgkomite:
Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av Generalforsamlingen. Ved sammensetning av Valgkomiteen tilstrebes best mulig bransjebredde. Valgperioden er 2 år, og gjenvalg kan finne sted to ganger. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg inkludert revisor utenom medlemmer av ressursgruppene (se § 5). Foruten vanlig kjønns- og aldersfordeling skal Valgkomiteen tilstrebe en best mulig bransjebredde og geografisk representasjon. Valgkomiteens forslag sendes medlemmene med de samme frister som gjelder til generalforsamlingen.

§8 Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til ordinær generalforsamling kunngjøres på foreningens hjemmeside og sendes medlemmene med minst 14 dagers skriftlig varsel og skal inneholde saksliste og vedtektsbestemte vedlegg. Bare saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker:
 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av møteinnkallingen
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne møteprotokollen
 4. Styrets årsberetning
 5. Revidert regnskap for foreningen
 6. Fastsetting av neste års kontingent
 7. Saker som styret eller foreningsmedlemmer ønsker forelagt generalforsamlingen. Disse må være innmeldt til styret senest halvannen måned før annonsert generalforsamling
 8.  Valg
 • Styreleder
 • Øvrige styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • Revisor
 • Valgkomite
 • Valg til andre styrer, råd og utvalg som det tilligger generalforsamlingen å velge
9. Innkomne saker. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må meldes skriftlig til styret innen en måned før avholdelse av generalforsamling. Medlemmer som har stemmerett (se § 2 og 3) kan bruke denne ved fremmøte på generalforsamlingen eller ved fullmakt. Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling når styret finner dette påkrevet eller når minst 10 medlemmer som representerer minimum 10 % av stemmeberettigede medlemmer krever dette. For øvrig gjelder de samme frister for innkalling og stemmerett som ved ordinær generalforsamling.

§9 Utmeldelse og eksklusjon
Utmeldelse av foreningen må skje innen årsskiftet og gjelder fra og med påfølgende år. Styret har anledning til å ekskludere et medlem når det foreligger saklig grunn. Et ekskludert medlem har anledning til å anke avgjørelsen til generalforsamlingen som på sin side avgjør saken ved simpelt flertall. Ankefristen er tre uker.

§10 Vedtektsendring
Generalforsamlingen kan endre disse vedtekter når forslagene er meddelt foreningens medlemmer sammen med innkalling til generalforsamling. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer og teller således ikke med.

§11 Oppløsning og fusjon:
Forslag om oppløsning kan fremmes av styret eller minst 2/3 av foreningens medlemmer. Forslaget skal være skriftlig og begrunnet og skal sendes foreningens medlemmer minst 1 måned før innkalling til første ordinære generalforsamling hvor forslaget skal behandles. Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende ekstraordinære generalforsamling som innkalles med minimum 1 måneds varsel. Forslag om å inngå fusjon eller lignende med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål behandles etter reglene i denne bestemmelse og i § 12. For gyldig vedtak kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer i hver av de to påfølgende generalforsamlinger. Overtagelse av andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse vedtekter, men som ikke medfører vedtektsendringer, kan vedtas av Styret.

§12 Foreningens midler ved oppløsning: 
Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal Generalforsamlingen treffe beslutning om anvendelse av denne til andre foreninger, institusjoner eller tiltak som samsvarer med foreningens formål.